Đ/c Nguyễn Thanh Sơn

Chủ tịch UBND xã

DANH SÁCH CÁN BỘ XÃ:

Nguyễn Xuân Hiền

1964

Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Văn Thủy

1974

Phó Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Thanh Sơn

1982

Chủ tịch UBND xã

Lương Văn Uất

1977

Phó chủ tịch UBND

Lương Văn Mười

1975

Phó chủ tịch HĐND

Lang Xuân Hồng

1970

Chủ tịch MTTQ

Trần Sỹ Tý

1972

Chủ tịch Hội CCB

Trần Doãn Hiếu

1988

Phó chủ tịch UBND

Phạm Thê Hưng

1983

Chủ tịch Hội Nông Dân

Nguyễn Thị Vinh

1970

Chử tịch Hội Phụ nữ

Đặng Phủ Kinh

1983

Xã đội trưởng

Đặng Thị Hường

1982

Văn phòng HĐND&UBND

Nguyễn Thị Ánh Đào

1984

Văn phòng Đảng ủy

Nguyễn Thị Phương Hoa

1985

Kế toán

Nguyễn Xuân Phương

1986

Đại chính

Trần Văn Nam

1984

Văn Hóa xã hội

Ngô Tuấn Anh

1982

Đại chính

Bùi Thị Quỳnh

1983

Tư pháp

Nguyễn Văn Tuất

1983

Tư pháp

Phạm Văn Vũ

1980

Thương binh xã hội